top of page

יפוי כח מתמשך

מצב של חוסר כשירות עלול להופיע במפתיע, ללא הכנה מוקדמת, כמו במקרים של תאונה, שבץ, סיבוכים בהליכים רפואיים...

מהו יפוי כח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר (מעל גיל 18), לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד כאשר לא יוכל לטפל בכך בעצמו, בתנאי שהוא מבין את המשמעות, המטרות והתוצאות של מתן ייפוי הכוח המתמשך.

 

האדם (הנקרא "הממנה") בוחר מרצונו, בשלב בו הוא מבין ומסוגל לקבל החלטות ולבצען, מי יטפל בענייניו וכיצד יראו חייו אם וכאשר מצבו ישתנה לרעה, בשל הידרדרות במצבו. הידרדרות במצב יכולה לנבוע כתוצאה מתאונה, מחלות זקנה (כגון דמנציה), מוגבלות נפשית ומוגבלות שכלית העלולות לפגוע בכושר השיפוט של האדם

הדרך לעשות זאת הינה על ידי מינוי של מיופה כוח במסגרת ייפוי כוח מתמשך, שיהיה מוסמך לפעול בשם אותו אדם בעתיד, כאשר לא יוכל עוד לקבל או לבצע החלטות הנוגעות לעניינו בעצמו.

לרוב, הממנה יבחר במיופה כוח על סמך יחסי אמון וקרבה עמו (לדוגמא: בן או בת זוג, הורים וילדים) או בשל מומחיותו או ניסיונו המקצועי (לדוגמא: רואה חשבון או עורך דין).

הממנה יכול לתת ייפוי כוח מתמשך לכלל ענייניו - האישיים, הרפואיים והרכושיים או רק לחלקם.

עריכת ייפוי הכוח המתמשך והחתימה עליו מתבצעות בפני עורך דין (או בפני בעל מקצוע אם הממנה מבקש לערוך ייפוי כוח מתמשך רפואי, כפי שיפורט בהמשך). בנוסף לחתימת הממנה, נדרשת גם חתימת מיופה הכוח. חתימות אלו מהוות הסכמה לתוכן ייפוי הכוח המתמשך.

ייפוי כוח מתמשך מאפשר לך שליטה, קביעה ותכנון מוקדם במינוי האדם שידאג לאינטרסים שלך, ולאופן בו יתקבלו החלטות וקביעות הנוגעות לחייך וחוסר למשפחתך בירוקרטיה גדולה.

מי יכול לערוך ייפוי כח מתמשך

האדם אשר מעניק ייפוי כוח על ענייניו ("הממנה") והאדם שיהיה מוסמך לקבל החלטות ולבצע אותן בשמו ("מיופה הכוח") חייבים להיות מעל גיל 18.

  • ייפוי כוח מתמשך יערך וייחתם בפני עורך דין שאין לו עניין אישי בייפוי הכוח ואשר עבר הכשרה מקצועית מטעם האפוטרופוס הכללי.

  • אדם אשר יחולו עליו אחד או יותר מהתנאים הבאים לא יוכל להתמנות כמיופה כוח בייפוי כוח מתמשך:

  • אדם שמונה לו אפוטרופוס, או שכבר קיים לגביו ייפוי כוח מתמשך שנכנס לתוקף.

  • עורך הדין שהחתים על ייפוי הכוח המתמשך או בעל מקצוע שהחתים על ייפוי כוח מתמשך רפואי (רופא , פסיכולוג, אח או עובד סוציאלי).

  • מי שהוכרז פושט רגל על ידי בית המשפט (ולא ניתן לו הפטר) או שהוכרז כלקוח מוגבל חמור על ידי בנק ישראל - לא יוכל להתמנות כמיופה כוח לענייני רכוש.

  • מי שמספק לממנה שירותים מסוימים תמורת תשלום – ובכלל זה, מי שמספק תמורת תשלום לממנה טיפול רפואי, סוציאלי, סיעודי או שיקומי.

  • מי שמספק לממנה מקום מגורים תמורת תשלום אינו יכול להתמנות כמיופה כוח (אלא אם הוא קרוב משפחה של הממנה.)

  • מי שכבר מונה כמיופה כוח לשלושה אנשים שאינם בני משפחתו.

  • קיימת חובת הפקדה של ייפוי הכוח המתמשך במרשם המנוהל על-ידי האפוטרופוס הכללי. רק לאחר קבלת אישור הפקדה והטבעת חותמת ההפקדה על גבי ייפוי הכוח המתמשך, ניתן לראות את ההפקדה כמאושרת.

עו״ד ד״ר יריב דקל הוא מומחה ומוסמך בעריכת יפוי כח מתמשך.
נשמח להפגש לפגישת יעוץ, ללא התחיייבות ולהסביר לכם את היתרונות של ייפוי הכח המתמשך.

צור קשר לקביעת פגישת ייעוץ

פעולות הדורשות הסמכה בייפוי הכוח המתמשך ופעולות הדורשות אישור בית משפט

ישנן פעולות מסוימות המחייבות הסמכה מפורשת בייפוי הכוח לצורך ביצוען (לדוגמא: מתן תרומות ומתנות בסכומים מסוימים). ישנן פעולות מהותיות אחרות המחייבות את מיופה הכוח לקבל את אישור בית המשפט לצורך ביצוען (לדוגמא: עסקאות במקרקעין).

 

אדם מיודע או פיקוח
הממנה רשאי לקבוע אדם מיודע (או מספר אנשים מיודעים) שיקבל מידע או דיווחים ממיופה הכוח על החלטות שקיבל ועל פעולות שביצע או לקבוע שהאפוטרופוס הכללי יפקח על מיופה הכוח.

 

התאמות
אדם עם מוגבלות המבקש לערוך ייפוי כוח מתמשך, זכאי להנגשה ולהתאמות הנדרשות לצורך קבלת המידע על-פי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות והתקנות בעניינו.

מינוי מספר מיופויי כח

אדם יכול להחליט על מינוי מיופה כוח יחיד וכן על מינוי מיופה כוח מחליף, למקרה שמיופה הכוח הראשון לא יהיה מעוניין או לא יוכל לבצע את תפקידו לצמיתות. כמו כן, הוא יכול למנות מספר מיופיי כוח. יש לקבוע אם מיופיי הכוח יפעלו במשותף או בנפרד ומהו היקף הסמכויות והאחריות של כל אחד מהם.

 

ייפוי כוח מתמשך בעניינים אישיים
ייפוי כוח מסוג זה מתייחס לרווחתו האישית של האדם, החלפת מקום מגורים אם יש צורך בכך, דאגה לשעות הפנאי של האדם ועוד.

שייפוי כוח מסוג זה מתייחס לטיפול בכלל נכסיו, כספיו והתחייבויותיו של האדם.

ייפוי כוח מתמשך לעניינים רפואיים
הכוונה היא לענייניו הבריאותיים של האדם - דאגה לצרכיו הרפואיים של האדם דוגמת קביעת בדיקות ותורים אצל רופאים, קבלת החלטות הנוגעות לענייניו הרפואיים של האדם ועוד. יצוין כי, ניתן לערוך ייפוי כוח לעניינים רפואיים בלבד (ראו פירוט בהמשך על ייפוי כוח לעניינים רפואיים בלבד) או לקבוע שהעניינים הרפואיים יהיו חלק מייפוי הכוח המתמשך הכולל שיכול להתייחס לכלל ענייניו של האדם (עניינים רכושיים, אישיים ורפואיים).

 

הנחיות מקדימות

הממנה יכול לקבוע קביעה כללית - כי מיופה הכוח הוא האדם המוסמך לקבל בשמו החלטות עתידיות ובכך להשאיר למיופה הכוח את שיקול הדעת לגבי תוכן ההחלטות, או שהוא יכול לפרט מהו רצונו לגבי תוכן ההחלטות שיתקבלו בנושאים השונים וזאת באמצעות קביעת הנחיות מקדימות.

דוגמא: הממנה יכול לקבוע בענייניו האישיים הרפואיים את סוג או זהות המטפל המועדפים עליו או לקבוע בענייניו האישיים שמקום מגוריו בעתיד יהיה ביתו וכי המעבר לסידור חוץ ביתי יעשה בנסיבות מסוימות בלבד או לקבוע במסגרת הטיפול בענייניו הרכושיים כי מיופה הכוח ימכור או ישכיר את ביתו בעת נסיבות מסוימות או להנחותו להשקיע את כספיו בדרך מסוימת.

 

פעולות הדורשות הסמכה בייפוי הכוח המתמשך ופעולות הדורשות אישור בית משפט
ישנן פעולות מסוימות המחייבות הסמכה מפורשת בייפוי הכוח לצורך ביצוען (לדוגמא: מתן תרומות ומתנות בסכומים מסוימים). ישנן פעולות מהותיות אחרות המחייבות את מיופה הכוח לקבל את אישור בית המשפט לצורך ביצוען (לדוגמא: עסקאות במקרקעין).

אדם מיודע או פיקוח
הממנה רשאי לקבוע אדם מיודע (או מספר אנשים מיודעים) שיקבל מידע או דיווחים ממיופה הכוח על החלטות שקיבל ועל פעולות שביצע או לקבוע שהאפוטרופוס הכללי יפקח על מיופה הכוח.

התאמות
אדם עם מוגבלות המבקש לערוך ייפוי כוח מתמשך, זכאי להנגשה ולהתאמות הנדרשות לצורך קבלת המידע על-פי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות והתקנות בעניינו.

background

צור קשר לקביעת פגישת ייעוץ

bottom of page